Các điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện của E-NANNY Australia PTY LTD o f Thương mại

1.Định nghĩa

1.1 “Khách hàng” có nghĩa là người /mua Hàng hóa như được chỉ định trong bất kỳ hóa đơn, tài liệu hoặc đơn đặt hàng nào và nếu có nhiều Khách hàng, thì mỗi Khách hàng được tham chiếu chung và riêng lẻ.

1.2 “Người bảo lãnh” có nghĩa là người đó (hoặc cá nhân), hoặc pháp nhân đồng ý chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ của Khách hàng nếu Khách hàng chịu trách nhiệm hữu hạn trên cơ sở con nợ chính.

1.3 “Hàng hóa” có nghĩa là tất cả Hàng hóa hoặccác dịch vụ do E-NANNY Australia cung cấp cho Khách hàng theo yêu cầu của Khách hàng vào từng thời điểm (trong trường hợp ngữ cảnh cho phép các thuật ngữ 'Hàng hóa' hoặc 'dịch vụ' sẽ có thể hoán đổi cho nhau).

1.4 “Giá” nghĩa là Giá phải trảđối với Hàng hóa theo thỏa thuận giữa E-NANNY Australia và Khách hàng theo điều khoản 4 bên dưới.

2.Chấp nhận

2.1 Khách hàng được coi là có riêngđược chấp nhận và bị ràng buộc ngay lập tức, cùng và riêng lẻ, bởi các điều khoản và điều kiện này nếu Khách hàng đặt hàng hoặc chấp nhận giao Hàng hóa.

2.2 Các điều khoản và điều kiện này chỉ có thể làđược sửa đổi với sự đồng ý của E-NANNY Australia bằng văn bản và sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có sự mâu thuẫn với bất kỳ tài liệu hoặc thỏa thuận nào khác giữa Khách hàng và E-NANNY Australia, bao gồm, để rõ ràng, bất kỳ điều khoản và điều kiện nào kèm theo bất kỳ đơn đặt hàng nào củaKhách hàng.

2.3 Các điều khoản và điều kiện này có nghĩa làđược đọc cùng với các Điều khoản và Điều kiện được đăng trên trang web của E-NANNY Australia.Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa hai tài liệu thì các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này sẽ được ưu tiên áp dụng.

2.4 E-NANNY Úc giữ quyềnthay đổi thông số kỹ thuật mà không cần thông báo theo chính sách tiếp tục phát triển sản phẩm.

2.5 Khách hàng chấp nhận và thừa nhận cung cấp đócủa một số loài gỗ có thể bị hạn chế theo thời gian do thiếu tài nguyên và hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát của E-NANNY Australia.

2,6 Khách hàng chấp nhận rằng nó sẽ làtrách nhiệm duy nhất của Khách hàng (hoặc đại lý của Khách hàng) là xác định chắc chắn trước khi đặt hàng với E-NANNY Australia bất kỳ tiêu chuẩn, yêu cầu hoặc xếp hạng cụ thể nào mà bất kỳ Hàng hóa nào do E-NANNY Australia cung cấp phải tuân thủ (đặc biệtđối với bất kỳ ứng dụng nào mà Hàng hóa sẽ được sử dụng hoặc bất kỳ kết quả cuối cùng cụ thể nào mà Khách hàng mong đợi Hàng hóa đạt được) và phải thông báo cho E-NANNY Australia điều tương tự (bằng văn bản) khi đặt hàng.Trong bất kỳ trường hợp nào, E-NANNY Australia sẽ không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào nếu Hàng hóa được cung cấp sau đó được chứng minh là không phù hợp với kết quả cuối cùng mà Khách hàng đang cố gắng đạt được hoặc không đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn hoặc xếp hạng nào mà Khách hàng phải tuân thủ,ngoại trừ trường hợp có thể xác định rõ ràng rằng Hàng hóa được cung cấp không đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng như được chỉ định trong đơn đặt hàng của Khách hàng.

3.Thay đổi quyền kiểm soát

3.1 Khách hàng sẽ cung cấp E-NANNYÚc thông báo trước bằng văn bản không dưới mười bốn (14) ngày về bất kỳ thay đổi nào được đề xuất về quyền sở hữu của Khách hàng và / hoặc bất kỳ thay đổi nào khác về thông tin chi tiết của Khách hàng (bao gồm nhưng không giới hạn, những thay đổi về tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ hoặc fax của Khách hàngsố / s, hoặc thông lệ kinh doanh).Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào mà E-NANNY Australia phải gánh chịu do việc Khách hàng không tuân thủ điều khoản này.

4.Giá và Thanh toán

4.1 Theo quyết định riêng của E-NANNY Úc, Giá sẽ là:

(a) như được nêu trên bất kỳ hóa đơn nào do E-NANNY Australia cung cấp cho Khách hàng;hoặc

(b) Giá tại ngày giao Hàng theo bảng giá hiện tại của E-NANNY Australia;hoặc

(c) Giá niêm yết của E-NANNY Úc (tuân theo điều khoản 4.2) sẽ có giá trị trong khoảng thời gian nêu trong báo giá hoặc trong khoảng thời gian ba mươi (30) ngày.

4.2 Theo quyết định riêng của E-NANNY Australia, bạn có thể phải đặt cọc không hoàn lại.

4.3 Thời gian thanh toán cho Hàng hóa thực chất, Giá sẽ được Khách hàng thanh toán vào / các ngày do E-NANNY Australia xác định, có thể là:

(a) ba mươi (30) ngày sau ngày lập hóa đơn;

(b) ngày được chỉ định trên bất kỳ hóa đơn hoặc hình thức nào khác là ngày thanh toán;hoặc

(c) không thông báo ngược lại, tức là ngày bảy (7) ngày sau ngày lập hóa đơn mà E-NANNY Australia cung cấp cho Khách hàng.

4.4 Thanh toán có thể được thực hiện bằng tiền mặt, séc, séc ngân hàng, ngân hàng điện tử / trực tuyến, thẻ tín dụng (cộng với phụ phí một phần trăm rưỡi (1,5%) Giá) hoặcbằng bất kỳ phương thức nào khác theo thỏa thuận giữa Khách hàng và E-NANNY Australia.

4.5 Trừ khi có quy định khác, Giá không bao gồm GST.Ngoài Giá mà Khách hàng phải trả cho E-NANNY Australia một số tiền tương đương với bất kỳ GST nào mà E-NANNY Australia phải trả cho bất kỳ nguồn cung cấp nào của E-NANNY Australia theo thỏa thuận này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác để bán Hàng hóa.Khách hàng phải thanh toán GST, không khấu trừ hoặc trích lập bất kỳ số tiền nào khác, đồng thời và trên cơ sở khi Khách hàng thanh toán Giá.Ngoài ra, Khách hàng phải trả bất kỳ khoản thuế và nghĩa vụ nào khác có thể áp dụng ngoài Giá ngoại trừ trường hợp chúng được bao gồm rõ ràng trong Giá.

5.Giao hàng

5.1 Theo điều khoản 5.2, E-NANNY Australia có trách nhiệm đảm bảo rằng các dịch vụ bắt đầu sớm nhất có thể sau khi chấp nhận đơn đặt hàng.

5.2 Việc giao hàng (“Delivery”) Hàng hóa được thực hiện vào thời điểm:

(a) Khách hàng hoặc nhà vận chuyển được chỉ định của Khách hàng có quyền sở hữu Hàng hóa tại địa chỉ của E-NANNY Australia;hoặc

(b) E-NANNY Australia (hoặc nhà cung cấp được chỉ định của E-NANNY Australia) giao Hàng hóa đến địa chỉ được chỉ định của Khách hàng ngay cả khi Khách hàng không có mặt tại địa chỉ đó.

5.3 Theo quyết định riêng của E-NANNY Úc, chi phí giao hàng ngoài Giá.

5.4 Khách hàng phải giao hàng bằng cách nhận hàng hoặc thu tiền bất cứ khi nào Hàng hóa được đấu thầu để giao.Trong trường hợp Khách hàng không thể giao Hàng như đã thu xếp thì E-NANNY Australia sẽ có quyền tính một khoản phí hợp lý cho việc phân phối lại và / hoặc lưu kho.

5.5 Bất kỳ thời gian hoặc ngày nào mà E-NANNY Australia cung cấp cho Khách hàng chỉ là ước tính.Khách hàng vẫn phải chấp nhận việc giao Hàng hóa ngay cả khi trễ hạn và E-NANNY Australia sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Khách hàng phải chịu do việc giao hàng bị trễ hạn.

6.Rủi ro

6.1 Rủi ro hư hỏng hoặc mấtHàng hóa được chuyển cho Khách hàng khi Giao hàng và Khách hàng phải bảo đảm Hàng hóa trước hoặc trước khi Giao hàng.

6.2 Nếu bất kỳ Hàng hóa nào bị hư hỏnghoặc bị phá hủy sau khi giao hàng nhưng trước khi chuyển quyền sở hữu cho Khách hàng, E-NANNY Australia có quyền nhận tất cả các khoản tiền bảo hiểm phải trả cho Hàng hóa.Việc E-NANNY Australia đưa ra các điều khoản và điều kiện này là bằng chứng đầy đủ về quyền của E-NANNY Australia trong việc nhận tiền bảo hiểm mà không cần bất kỳ người nào giao dịch với E-NANNY Australia phải hỏi thêm.

7.Tuyên bố từ chối trách nhiệm của khách hàng

7.1 Khách hàng từ chối mọi quyền đối vớihủy bỏ hoặc hủy bỏ hợp đồng hoặc kiện đòi bồi thường thiệt hại hoặc yêu cầu bồi thường phát sinh do bất kỳ người hầu hoặc đại lý nào của E-NANNY Australia vô tình trình bày sai sự thật đối với anh ta và Khách hàng thừa nhận rằng anh ta mua Hàng hóa chỉ dựa vào kỹ năng của mình vàphán quyết và rằng E-NANNY Australia sẽ không bị ràng buộc cũng như không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ điều khoản, điều kiện, đại diện hoặc bảo hành nào ngoài bảo hành do Nhà sản xuất đưa ra, bảo hành sẽ là cá nhân của Khách hàng và sẽ không được chuyển nhượng cho bất kỳ Khách hàng nào tiếp theo.

8.Khiếm khuyết, Bảo đảm và Trả hàng, Đạo luật Cạnh tranh và Người tiêu dùng 2010 (CCA)

8.1 Khách hàng phải kiểm tra Hàng hóa khi giao hàng và trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày giao hàng, phải thông báo bằng văn bản cho E-NANNY Australia về bất kỳ khiếm khuyết / hư hỏng, thiếu hụt về số lượng hoặc không tuân thủmô tả hoặc trích dẫn.Khách hàng phải thông báo bất kỳ khiếm khuyết nào khác bị cáo buộc trong Hàng hóa càng sớm càng tốt sau khi bất kỳ khiếm khuyết nào như vậy trở nên rõ ràng.Theo thông báo như vậy, Khách hàng phải cho phép E-NANNY Australia kiểm tra Hàng hóa.

8.2 Theo Luật Bang, Lãnh thổ và Khối thịnh vượng chung hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn CCA), một số đảm bảo và bảo đảm theo luật định (bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm theo luật định theo CCA) có thể được ngụ ý trong các điều khoản nàyvà điều kiện (Bảo đảm không bị loại trừ).

8.3 E-NANNY Australia xác nhận rằng không có điều khoản và điều kiện nào trong các điều khoản và điều kiện này có ý định sửa đổi hoặc loại trừ Bảo đảm không bị loại trừ.

8.4 Ngoại trừ được quy định rõ ràng trong các điều khoản và điều kiện này hoặc liên quan đến Bảo đảm không bị loại trừ, E-NANNY Australia không bảo đảm hoặc tuyên bố khác theo các điều khoản và điều kiện này, bao gồm nhưng không giới hạn đối vớichất lượng hoặc tính phù hợp của Hàng hóa.Trách nhiệm pháp lý của E-NANNY Australia đối với những bảo đảm này được giới hạn ở mức tối đa được pháp luật cho phép.

8.5 Nếu Khách hàng là người tiêu dùng theo nghĩa của CCA, trách nhiệm pháp lý của E-NANNY Australia được giới hạn trong phạm vi được cho phép bởi mục 64A của Phụ lục 2.

8.6 Nếu E-NANNY Australia được yêu cầu thay thế Hàng hóa theo điều khoản này hoặc CCA, nhưng không thể làm như vậy, E-NANNY Australia có thể hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào mà Khách hàng đã thanh toán cho Hàng hóa.

8.7 Nếu Khách hàng không phải là người tiêu dùng theo nghĩa của CCA, trách nhiệm pháp lý của E-NANNY Australia đối với bất kỳ khiếm khuyết hoặc hư hỏng nào trong Hàng hóa là:

(a) giới hạn trong giá trị của bất kỳ bảo hành nhanh hoặc thẻ bảo hành nào do E-NANNY Australia cung cấp cho Khách hàng theo quyết định riêng của E-NANNY Australia;

(b) giới hạn trong bất kỳ bảo hành nào mà E-NANNY Australia được hưởng, nếu E-NANNY Australia không sản xuất Hàng hóa;

(c) hoàn toàn phủ định.

8.8 Theo điều khoản 13 này, việc trả hàng sẽ chỉ được chấp nhận với điều kiện:

(a) Khách hàng đã tuân thủ các quy định tại khoản 13.1;và

(b) E-NANNY Australia đã đồng ý rằng Hàng hóa bị lỗi;và

(c) Hàng hóa được trả lại trong một thời gian hợp lý với chi phí của Khách hàng (nếu chi phí đó không đáng kể);và

(d) Hàng hóa được trả lại trong tình trạng gần với điều kiện được giao nhất có thể.

8.9 Bất chấp các điều khoản 13.1 đến 13.8 nhưng tuân theo CCA, E-NANNY Australia sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếm khuyết hoặc thiệt hại nào có thể gây ra hoặc một phần do hoặc phát sinh do:

(a) Khách hàng không bảo quản hoặc lưu trữ bất kỳ Hàng hóa nào đúng cách;

(b) Khách hàng sử dụng Hàng hóa cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng được thiết kế;

(c) Khách hàng tiếp tục sử dụng bất kỳ Hàng hóa nào sau khi bất kỳ khiếm khuyết nào đã rõ ràng hoặc lẽ ra phải rõ ràng đối với người điều hành hoặc người dùng thận trọng hợp lý;

(d) Khách hàng không tuân theo bất kỳ hướng dẫn hoặc nguyên tắc nào do E-NANNY Australia cung cấp;

(e) hao mòn công bằng, mọi tai nạn hoặc hành động của Chúa.

8.10 E-NANNY Australia có toàn quyền quyết định chấp nhận Hàng hóa không bị lỗi để trả lại, trong trường hợp này, E-NANNY Australia có thể yêu cầu Khách hàng trả phí xử lý lên đến hai mươi phần trăm (20%) trong sốgiá trị của Hàng hóa được trả lại cộng với mọi chi phí vận chuyển.

8.11 Bất kể có điều gì trong điều khoản này nếu luật pháp yêu cầu E-NANNY Úc chấp nhận trả hàng thì E-NANNY Úc sẽ chỉ chấp nhận trả hàng theo các điều kiện do luật đó áp đặt.

9.Sở hữu trí tuệ

9.1 Trong trường hợp E-NANNY Australia đã thiết kế, vẽ hoặc phát triển Hàng hóa cho Khách hàng, thì bản quyền trong bất kỳ thiết kế, bản vẽ và tài liệu nào sẽ vẫn là tài sản của E-NANNY Australia.

9.2 Khách hàng đảm bảo rằng tất cả các thiết kế, thông số kỹ thuật hoặc hướng dẫn được cung cấp cho E-NANNY Australia sẽ không khiến E-NANNY Australia vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, thiết kế đã đăng ký hoặc nhãn hiệu nào khi thực hiện đơn đặt hàng của Khách hàng vàKhách hàng đồng ý bồi thường cho E-NANNY Australia đối với bất kỳ hành động nào do bên thứ ba thực hiện chống lại E-NANNY Australia liên quan đến bất kỳ vi phạm nào như vậy.

9.3 Khách hàng đồng ý rằng E-NANNY Australia có thể (miễn phí) sử dụng cho mục đích tiếp thị hoặc tham gia bất kỳ cuộc cạnh tranh nào, bất kỳ tài liệu, thiết kế, bản vẽ hoặc Hàng hóa nào mà E-NANNY Australia đã tạo racho Khách hàng.

10.Hủy bỏ

10.1 E-NANNY Úc có thể hủy bất kỳhợp đồng áp dụng các điều khoản và điều kiện này hoặc hủy bỏ việc giao Hàng hóa bất kỳ lúc nào trước khi Hàng hóa được giao bằng cách thông báo bằng văn bản cho Khách hàng.Khi đưa ra thông báo như vậy, E-NANNY Australia sẽ hoàn trả cho Khách hàng bất kỳ khoản tiền nào mà Khách hàng đã thanh toán cho Hàng hóa.E-NANNY Australia sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc hủy bỏ như vậy.

10.2 Trong trường hợp Khách hàng hủygiao Hàng hóa mà Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả tổn thất phát sinh (dù trực tiếp hay gián tiếp) bởi E-NANNY Australia do kết quả trực tiếp của việc hủy bỏ (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận).

10.3 Hủy đơn đặt hàng đối với Hàng hóa được thực hiện chothông số kỹ thuật của Khách hàng hoặc đối với các mặt hàng không có trong danh sách, chắc chắn sẽ không được chấp nhận sau khi bắt đầu sản xuất hoặc đơn đặt hàng đã được đặt.